top of page

Svetainės www.monsteros.lt privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1.1. Ieva Juodelė (toliau –  Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.monsteros.lt  (toliau – Interneto svetainė), bet kokiu būdu kontaktuojant su Ieva Juodele ir Ievai Juodelei įgyvendinant kitus su duomenų tvarkymu susijusius tikslus.

1.2. Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų atžvilgiu – svetainės lankytojų  (toliau – Svetainės lankytojų). Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) kokioje aplinkoje Svetainės lankytojas teikia asmens duomenis (duomenų valdytojo interneto svetainėje, popieriniu formatu arba telefonu), ir kokiose sistemose arba popieriaus formato kartotekose jie tvarkomi.

1.3. Svetainės lankytojai yra prašomi atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad teisingai suprastų Duomenų valdytojo požiūrį ir praktiką, susijusią su Svetainės lankytojų asmens duomenimis bei tai, kaip asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi.

1.4. Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Besikreipiantis asmuo, Klientas, Svetainės lankytojas arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

1.5. Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis prekėmis, paslaugomis ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju  kitais klausimais bet kuriomis ryšio priemonėmis (telefonu, el,paštu ir pan.).

1.6. Klientas - asmuo, įsigijęs prekių, paslaugų iš Duomenų valdytojo arba sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl prekių, pasaugų teikimo.

1.7 Svetainės lankytojas - asmuo, pareiškęs Internetinėje svetainėje sutikimą prisijunti prie svetainės įrašų ir pan.

1.8. Rinkdamas ir tvarkydamas asmens duomenis Duomenų valdytojas imasi visų protingų techninių, fizinių ir organizacinių priemonių tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

1.9. Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Ieva Juodelė, tvarkydama asmens duomenis, yra šie:

 

2.1. Atsakymų ir informacijos pateikimo Svetainės lankytojams tikslas

2.1.1. Tuo atveju, jei Svetainės lankytojas ar Besikreipiantis asmuo pateikia užklausą Ievai Juodelei kontaktiniu elektroniniu paštu tam, kad būtų tinkamai atsakyta į užklausą, Ieva Juodelė renka ir tvarko duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, nurodytą temą ir/ar komentarą. Šie Svetainės lankytojo ar Besikreipiančio asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kurį Svetainės lankytojas ar Besikreipiantis asmuo išreiškė konkliudentiniais veiksmais. Svetainės lankytojui ar Besikreipiančiam asmeniui nepateikus nurodytų asmens duomenų Ieva Juodelė negalės atsakyti į pateiktą užklausą.

 

2.3. Ievos Juodelės teisėtų (pagrįstų) interesų užtikrinimo tikslas

2.3.1. Tam, kad Ieva Juodelė, kaip duomenų valdytojas, galėtų realizuoti savo teisėtus (pagrįstus) interesus, kurie susiję su jos komercinės veiklos užtikrinimu, taip pat nuosavybės ir darbuotojų apsauga, Ieva Juodelė numato, kad ji tvarkys Svetainės lankytojų asmens duomenis remdamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto f) papunkčiu.

2.3.2. Tvarkymas gali būti būtinas, kad:

2.3.2.1. duomenų valdytojas galėtų vykdyti savo komercinę veiklą;

2.3.2.2. skatintų prekės arba paslaugos kokybės tobulinimą;

2.3.2.3. parengtų ir plėtotų naujas prekes arba paslaugas;

2.3.2.4. aptarnautų klientus ar Svetainės lankytojus;

2.3.2.5. tobulintų klientų ir Svetainės lankytojų aptarnavimo kokybę;

2.3.2.6. nagrinėtų ir tvarkytų pretenzijas;

2.3.2.7. išvengtų nepagrįstų finansinių rizikų vykdydama savo komercinę veiklą

2.3.2.8. atgautų ir išieškotų skolas;

2.3.2.9. analizuotų Duomenų valdytojo svetainių naudojimų veiklą, parengtų ir įdiegtų jų tobulinimus;

2.3.2.10. išsiųstų kitus pranešimus, susijusius su sutarties vykdymo eiga;

2.3.2.11. išvengtų sukčiavimo;

2.3.2.12. savo turtui ir darbuotojams apsaugoti;

2.3.2.13. kreiptųsi į valstybės valdymo ir operatyvios veiklos institucijas ir teismą, kad apsaugotų savo teisinius interesus.

2.3.3. Jei Svetainės lankytojo asmens duomenys Duomenų valdytojo teisėtų (pagrįstų) interesų užtikrinimui bus panaudoti specifiniais tikslais, Svetainės lankytojas apie tai bus informuotas atskirai, norminių aktų nustatyta tvarka.

2.3.5. Šioje Privatumo politikos dalyje nurodytas asmens duomenų tvarkymas tiesiogiai nėra būtinas sutartiniams įsipareigojimams sudaryti arba vykdyti, tačiau yra svarbus Duomenų valdytojo komercinei veiklai, kad Duomenų valdytojas galėtų užtikrinti efektyvų svetainės administravimo procesą.

3. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms

3.1. Duomenų valdytojas nenumato siųsti asmens duomenų trečiajai šaliai (šaliai, kuri nėra Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės zonos valstybė narė) arba tarptautinei organizacijai, išskyrus jei tai numatyta šioje Privatumo politikoje.

3.1. Jei Duomenų valdytojas numatys asmens duomenis perduoti įmonėms arba organizacijoms trečiosiose šalyse, Duomenų valdytojas užtikrins norminiuose aktuose nustatytas procedūras asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos lygio užtikrinimui.

4. Asmens duomenų saugojimo trukmė ir priemonės

4.1. Duomenų valdytojas Svetainės lankytojo asmens duomenų saugojimui taiko šiuos bendruosius principus, pagal kuriuos duomenis saugo tol kol:

4.1.1. kol norminiuose aktuose nustatyta tvarka Duomenų valdytojas arba Svetainės lankytojas gali realizuoti savo pagrįstus interesus;

4.1.2. kol egzistuoja įstatymuose nustatyta pareiga saugoti duomenis;

4.1.3. kol galioja Svetainės lankytojo sutikimas atitinkamam asmens duomenų tvarkymui, jei nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

4.2. Duomenų valdytojas pagal konkrečius asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenis saugo laikydamasis šių terminų:

  • Pirkimo – pardavimo sutarčių duomenys - 10 metų po paskutinio pirkimo-pardavimo sandorio arba paskutinio kontakto.

 

  • Atsakymų ir informacijos pateikimo klientams tikslas  - 1 metai nuo konsultacijos, užklausos įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas kreipiasi dėl duomenų valdytojo paslaugų teikimo. Tuomet taikomas bendrasis 10 metų terminas.

 

  • Ievos Juodelės teisėtų interesų užtikrinimo tikslas - terminas priklauso nuo taikytino teisės akto reikalavimo, jeigu teisės aktas nenumato konkretaus termino tokiu atveju ne ilgesnis kaip 10 metų.

4.3. Po to, kai minėtos aplinkybės išnyksta, Duomenų subjektų asmens duomenys ištrinami.

4.4. Duomenų subjektų teikiami duomenys yra saugiai laikomi serveriuose.

4.5. Jeigu Ievai Juodelei kyla abejonių dėl Svetainės lankytojų  pateiktų asmeninių duomenų teisingumo, Ieva Juodelė turi teisę sustabdyti šio Svetainės lankytojo duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

4.6. Nepaisant to, kad Ieva Juodelė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Svetainės lankytojų duomenis, Ieva Juodelė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Ieva Juodelė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu. Nuo duomenų gavimo momento, Ieva Juodelė taiko griežtas Svetainės lankytojų asmeninių duomenų apsaugos tvarkas bei technines, fizines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Svetainės lankytojų duomenų.

5. Duomenų subjekto teisės

5.1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

5.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

5.1.2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

5.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

5.1.4. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

5.1.5. Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

5.1.6. Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

5.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais;

5.1.8. Pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

5.2. Duomenų subjektas gali pateikti prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo raštu, nusiunčiant jį Duomenų valdytojo juridiniu adresu arba saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninio pašto laišką nusiunčiant el. paštu: ieva@motherhood.is. Svetainės lankytojas prašyme turi nurodyti pageidaujamą bendravimo būdą. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

6. Trečiųjų asmenų informacija monsteros.lt interneto svetainėje

6.1. Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Svetainės lankytojas  turi perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojasi.

7. Kitos sąlygos

7.1. Duomenų valdytojas turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus, patalpindamas juos Duomenų valdytojo svetainėje.

7.2. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

7.3. Svetainės lankytojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu ieva@motherhood.is.

bottom of page